«Белсат ТВ» онлайн: навіны, аналітыка, праграмы
Маеш навіну — дашлі нам! Даслаць навіну

Сёння Беларусь развітваецца з Паўлам Шараметам. Жывая трансляцыя

1 гадзіна
Zrzut ekranu 2016-07-23 o 10.37.30
Ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ íà ìåñòå âçðûâà ìàøèíû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò, íà óãëó óëèö Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî è Èâàíà Ôðàíêî íàïðîòèâ ðåñòîðàíà ÌêÄîíàëüäñ, â Êèåâå, 20 èþëÿ 2016 ã. Àâòîìîáèëü æóðíàëèñòà Ïàâëà Øåðåìåòà ïîäîðâàëñÿ â ðåçóëüòàòå ñðàáàòûâàíèÿ âçðûâíîãî óñòðîéñòâà. Îá ýòîì íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook íàïèñàë ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Þðèé Ëóöåíêî.  ýòîò äåíü â Êèåâå óòðîì â ðåçóëüòàòå âçðûâà ìàøèíû ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò. Àâòîìîáèëü ïðèíàäëåæèò ðóêîâîäèòåëþ èçäàíèÿ "Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà" Åëåíå Ïðèòóëå, íî åå â ìàøèíå íå áûëî. Ïîëèöèÿ ïðåäâàðèòåëüíî êâàëèôèöèðóåò âçðûâ àâòîìîáèëÿ êàê óìûøëåííîå óáèéñòâî. Øåðåìåò ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò æèë â Êèåâå, ðàáîòàë â "Óêðàèíñêîé ïðàâäå", áûë âåäóùèì íà Ðàäèî "Âåñòè". Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Кілер Шарамета – жанчына: апублікавалі відэа закладання выбухоўкі

20 гадзінаў
У Кіеве развітваюцца з Паўлам Шараметам. Жывая трансляцыя

У Кіеве развітваюцца з Паўлам Шараметам. Жывая трансляцыя

1 дзень

Кіеўляне прапануюць назваць праспект імем Шарамета

1 дзень
pasla vybuchu2

Польскі антытэрарыст: «Мужчына з кійком на відэа можа быць забойцам Шарамета»

1 дзень

У Кіеве ўшанавалі памяць Паўла Шарамета пад бел-чырвона-белым сцягам (Фота)

2 дзён

З Паўлам Шараметам развіталіся ў Кіеве

19 гадзінаў

На грамадскую паніхіду ў Кіеве прыйшлі сотні людзей, у тым ліку ўкраінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка. Цела забітага журналіста ўжо даставілі самалётам у Менск. Фота: Reuters, Valentyn Ogirenko

Сёння
субота, 23 ліпеня 2016
Менск
13°C
Курсы валютаў
Банк:
Долар
1.99