„Woda nie zna granic”. Podpisano polsko-białoruskie porozumienie o wodach transgranicznych


Podpisanie porozumienia w Białowieży.
Zdj. gov.pl

Wymiana informacji na temat stanu wód transgranicznych, współpraca w walce z suszą czy powodziami – to niektóre elementy porozumienia dwustronnego, które podpisano w piątek w Białowieży.

Dokument, który dotyczy dziedziny ochrony i racjonalnego wykorzystania tych wód podpisali wiceminister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa i zastępca ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Republiki Białoruś Andrej Chmiel.

Porozumienie ma uregulować polsko-białoruską współpracę w dziedzinie ochrony wód transgranicznych, czyli wspólnych dla Polski i Białorusi. Ma także służyć polepszeniu jakości tych wód, zachowaniu czy odbudowie ekosystemów wodnych. Chodzi także o np. planowanie inwestycji na rzecz jakości tych wód.

Obie strony podkreślały, że porozumienie to negocjowano długo: prace nad nim rozpoczęły się w 2000 r., a współpraca stron odbywa się od 1991 r. Podpisany wczoraj dokument ma zapewnić “dobrą współpracę i koordynację współpracy” w takich tematach jak: powodzie, susza, ilość czy jakość wody.

– To, co sobie stawiamy jako cel i ambicję wspólną po stronie polskiej i białoruskiej, to żeby dzięki tej współpracy zwiększyła się ilość wody po obu stronach, ale tak naprawdę żebyśmy poprawili też jakość tej wody – powiedziała Anna Moskwa.

Wiadomości
Białoruski Tydzień Transportu – z udziałem polskich ministrów
2016.10.05 10:12

Jak podkreśla ministerstwo na swojej stronie internetowej, Współpraca obu państw w zakresie ochrony i użytkowania wód transgranicznych będzie wieloaspektowa. Jej zakres to m.in :

  • obserwacje i badania hydrologiczne i hydrogeologiczne, uzgadniany monitoring wód w celu określenia ich jakości i ilości;
  • sporządzanie bilansów wodnogospodarczych z uwzględnieniem jakości i ilości zasobów wodnych;
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, identyfikacja zanieczyszczeń i oddziaływań wpływających na jakość wód;
  • ochrona przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych;
  • przeciwdziałanie zjawisku suszy;
  • wspólne użytkowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach granicznych;
  • zabezpieczenie warunków nawigacyjnych na wodach granicznych czy utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych.

Przedstawiciel Białorusi podkreślił, że od razu po stronie białoruskiej zaczną pracować grupy robocze zajmujące się konkretnymi tematami i problemami. Zaznaczył, że temat jest ważny, bo kwestie ochrony środowiska są obecnie na świecie bardzo ważne.

– Uważam, że zasoby wodne są niezwykle ważne i powinniśmy im poświęcać uwagę też w zakresie globalnym – mówił Andrej Chmiel.

Jak zauważył, podpisanie polsko-białoruskiego porozumienia dowodzi, że obu krajów ochrona zasobów wodnych to “niezwykle ważny temat”.

Wiadomości
Projekty za ponad 2 mln euro. Podsumowanie polskiej współpracy rozwojowej na Białorusi
2019.12.04 18:10

Podczas spotkania w Białowieży podkreślano, że granica polsko-białoruska to 240 km, a jedną ze “wspólnych” rzek jest np. Bug, innym obiektem transgranicznym jest też np. Kanał Augustowski.

Polska wiceminister przypomniała , że “woda nie zna granic”, dlatego w porozumieniu ma być stosowane myślenie “zlewniowe” w przypadku rzek, np. Bugu, bo nie można o tej rzece myśleć osobno po stronie polskiej i białoruskiej.

– Jedynie jednolite zarządzanie tą rzeką i zlewnią może doprowadzić do racjonalnego gospodarowania – tłumaczyła.

Porozumienie ma też ułatwić stronie białoruskiej korzystanie z europejskich funduszy na takie przedsięwzięcia, np. na budowę oczyszczalni ścieków. Minister Chmiel zwrócił uwagę, że jednym z wyzwań stojących przed stroną białoruską jest modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym także tych, które mają wpływ na jakość wody w Bugu.

W porozumieniu pojawia się także wątek turystycznego wykorzystania granicznych wód śródlądowych, ale jak zauważyła polska wiceminister, tą tematyką transportu zajmują się inne ministerstwa.

Wywiad
Wilków na Białorusi nie trzeba tępić. Przykład płynie z Polski
2020.02.07 15:14

cez/belsat.eu wg PAP

Aktualności