Biełsat TV - online: wiadomości, analityka, programy
Najnowsze wiadomości
Zrzut ekranu 2016-07-23 o 21.38.51
2016.07.24 10:27

W nocy pomógł w założeniu bomby, a rano ją zdetonował?

Polski ekspert ds. terroryzmu uważa, że mężczyzna, który pojawia się na nagraniu wideo z momentu założenia bomby, parę godzin później był obecny na miejscu zamachu.


e8b025dc3e938262cbf9b86ee93a5f81
2016.07.23 19:15 Video

Rosyjski opozycjonista o zabójstwie Szeremieta: FSB czuło się w Kijowie jak u siebie w domu


sokolinaya-oxota-v-oae-1
2016.07.23 11:27 Video

Arabscy szejkowie urządzają polowania na ziemi podarowanej im przez Łukaszenkę WIDEO PL


bs2307sharamiet-5
2016.07.23 09:56 Video

Dziś w Mińsku pożegnanie Pawła Szeremieta WIDEO ONLINE


Ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ íà ìåñòå âçðûâà ìàøèíû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò, íà óãëó óëèö Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî è Èâàíà Ôðàíêî íàïðîòèâ ðåñòîðàíà ÌêÄîíàëüäñ, â Êèåâå, 20 èþëÿ 2016 ã. Àâòîìîáèëü æóðíàëèñòà Ïàâëà Øåðåìåòà ïîäîðâàëñÿ â ðåçóëüòàòå ñðàáàòûâàíèÿ âçðûâíîãî óñòðîéñòâà. Îá ýòîì íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook íàïèñàë ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Þðèé Ëóöåíêî.  ýòîò äåíü â Êèåâå óòðîì â ðåçóëüòàòå âçðûâà ìàøèíû ïîãèá æóðíàëèñò Ïàâåë Øåðåìåò. Àâòîìîáèëü ïðèíàäëåæèò ðóêîâîäèòåëþ èçäàíèÿ "Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà" Åëåíå Ïðèòóëå, íî åå â ìàøèíå íå áûëî. Ïîëèöèÿ ïðåäâàðèòåëüíî êâàëèôèöèðóåò âçðûâ àâòîìîáèëÿ êàê óìûøëåííîå óáèéñòâî. Øåðåìåò ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò æèë â Êèåâå, ðàáîòàë â "Óêðàèíñêîé ïðàâäå", áûë âåäóùèì íà Ðàäèî "Âåñòè". Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ
2016.07.22 14:58

Bombę pod samochodem Szeremieta podłożyła kobieta


UNIOVA_(VYJEZD)_CYGANY_GAT
2016.07.22 14:29 Video

Niemcy pomagają białoruskim Romom


Zrzut-ekranu-2016-06-16-o-11.13.58-1
2016.07.22 12:42

Grodno Azot – chemiczny gigant u polskich granic bez odpowiedniego nadzoru


Obraz Ilii Repina "Iwan Groźny i syn jego Iwan"
2016.07.22 11:11

Jak Iwan Groźny podróżował do Petersburga 100 lat przed jego powstaniem