Putin chce zmienić konstytucję


Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował poprawki do konstytucji kraju, m.in. zwiększające pełnomocnictwa parlamentu przy tworzeniu rządu i wzmacniające rolę organu doradczego – Rady Państwowej. W sprawie zmian ma odbyć się w Rosji referendum.

Propozycje Putin ogłosił w dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego, obu izb parlamentu: Dumy Państwowej i Rady Federacji. Poprawki dotyczą systemu władzy państwowej i oznaczają zmniejszenie pełnomocnictw prezydenta i zwiększenie kompetencji Zgromadzenia Federalnego. Przy czym, Putin zastrzegł, że Rosja powinna być nadal silną republiką prezydencką.

Zgodnie z innymi propozycjami, zmienić się ma procedura powoływania rządu Rosji, a parlament ma wyłaniać kandydaturę premiera oraz kandydatury wszystkich wicepremierów i ministrów.

Prezydent nie będzie miał prawa odrzucić kandydatur, na które zgodził się parlament. Natomiast będzie nadal miał prawo do odwołania premiera, jego zastępców i ministrów w przypadku utraty do nich zaufania lub gdy nie będą wykonywać należycie swych obowiązków.

Jednocześnie szef państwa nadal powinien zachować prawo kierowania resortami siłowymi i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Prezydent ma mianować szefów resortów siłowych po konsultacjach z Radą Federacji.

Wiadomości
Zmęczony Putin mówi: chcę rządzić długo
2019.12.20 13:03

Obecnie Duma Państwowa nie ma wpływu na wyznaczanie ministrów. Powoływanie i odwoływanie członków rządu należy do kompetencji prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera za zgodą Dumy Państwowej. Wniosek w sprawie kandydatury premiera prezydent przedstawia Dumie w ciągu dwóch tygodni od objęcia urzędu głowy państwa (także w innych przypadkach, jak ustąpienie rządu).

Duma Państwowa ma tydzień na rozpatrzenie kandydatury, a jeśli trzykrotnie odrzuci proponowanego jej szefa rządu, prezydent powołuje premiera, rozwiązuje Dumę i zarządza nowe wybory parlamentarne. Z kolei, gdy premier zaproponuje kandydatów na wicepremierów i ministrów, prezydent dokonuje nominacji na stanowiska w formie dekretu.

W odniesieniu do wysokich rangą urzędników państwowych: gubernatorów, parlamentarzystów, ministrów i sędziów – Putin zaproponował zakaz posiadania obywatelstwa zagranicznego lub dokumentu pozwalającego na stały pobyt w innym państwie.

W orędziu Putin powtórzył swą wcześniejszą propozycję ograniczenia do dwóch liczby dozwolonych kadencji prezydenckich (obecnie obowiązuje jedynie ograniczenie do dwóch kadencji z rzędu). Zaproponował ponadto zaostrzenie kryteriów dla kandydatów na prezydenta – mianowicie normę, by kandydat na najwyższy urząd w państwie mieszkał w Rosji przez ostatnich 25 lat (obecnie jest to 10 lat) i nie posiadał obcego obywatelstwa nie tylko w momencie kandydowania, ale też nigdy w przeszłości.

Przedłożył też wzmocnienie roli Rady Państwowej i Sądu Konstytucyjnego. Jak ocenił, rola Rady Państwowej – która jest organem doradczym przy prezydencie – powinna zostać zapisana w konstytucji. Tak więc, rada, w której skład wchodzą szefowie podmiotów Federacji Rosyjskiej i członkowie rządu, stałaby się organem konstytucyjnym.

Ponadto Putin zaproponował zapisanie w konstytucji prymatu ustawy zasadniczej nad ustawodawstwem międzynarodowym w rosyjskiej przestrzeni prawnej.

– Wymogi ustawodawstwa międzynarodowego i umów, a także decyzje organów międzynarodowych mogą obowiązywać na terytorium Rosji tylko w tej części, w której nie pociągają za sobą ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela, nie są sprzeczne z naszą konstytucją – powiedział rosyjski prezydent.

Jak wskazał Putin, na temat proponowanych poprawek będą musieli wypowiedzieć się obywatele.

W orędziu Putin poruszył także temat polityki historycznej w odniesieniu do roli Związku Radzieckiego w pokonaniu Niemiec hitlerowskich.

– Mamy obowiązek bronienia prawdy o zwycięstwie, inaczej cóż powiemy naszym dzieciom, jeśli kłamstwo, jak zaraza, rozpełznie się po całym świecie – oświadczył.

Opinie
Putin gra historią przeciw Polsce
2020.01.02 12:11

Zapowiedział utworzenie w Rosji zbioru dokumentów archiwalnych oraz materiałów filmowych i fotograficznych na temat II wojny światowej. Zasoby te – dodał – będą “największe i najpełniejsze”, a także będą dostępne “dla całego świata”.

Przed orędziem obwieszczono, że będzie ono transmitowane na największych ekranach reklamowych w Moskwie, znajdujących się na fasadach kilku budynków w centrum miasta. Ogólnorosyjski Front Narodowy ogłosił, że wystąpienie prezydenta pokazane zostanie również na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na lotniskach, w bibliotekach i środkach transportu publicznego.

jb/belsat.eu wg PAP

Aktualności