15 lat programu projektów transgranicznych Polska-Białoruś-Ukraina


Koncertem „Melodie Pogranicza” w Polańczyku w Bieszczadach podsumowano w sobotę 15 lat współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej. Wystąpiły zespoły folkowe polski Tołohaje i ukraiński Drym Da Dzyga.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, „celem programu Polska-Białoruś-Ukraina jest budowanie dobrosąsiedzkich relacji między tymi krajami”.

– Przede wszystkim robimy to realizując zarówno projekty związane z infrastrukturą, ale także bardzo ciekawe przedsięwzięcia w obszarze kultury, turystyki, czy ochrony środowiska – zauważył wiceminister.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera współpracę regionów przygranicznych tych krajów. W jego pierwszej edycji ze środków unijnych sfinansowano 167 projektów na kwotę 45,8 mln euro.Z kolei w latach 2007-13 podpisano 117 umów na łączną kwotę wsparcia 174 mln euro.

Druga edycja programu miała istotny wpływ m.in. na budowę i modernizację pięciu przejść granicznych, powstało wtedy 116 km dróg, zmodernizowano lub wybudowano piętnaście oczyszczalni ścieków, blisko 2,4 tys. gospodarstw domowych i budynków publicznych podłączono do sieci wodociągowej, wybudowano przeszło 90 km linii kanalizacyjnych oraz wytyczono 1800 km nowych szlaków turystycznych. Wspólnych projektów polsko-ukraińskich było 74, polsko-białoruskich 29, a łączących podmioty z Polski, Białorusi i Ukrainy 14.Natomiast w perspektywie 2014-2020 na realizację programu przeznaczono 183,1 mln euro. Środki finansowe na program pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Jeszcze w tym roku beneficjenci otrzymają zaliczki na wybrane projekty. Program sfinansuje 75 projektów pochłaniających niemal cały budżet programu.

Dzięki nim m.in. powstanie bądź będzie zmodernizowanych prawie 220 km dróg, osiem oczyszczalni ścieków, ponad 40 km sieci kanalizacyjnych. Pogranicze zyska 30 km nowych tras rowerowych, kolejnych 300 km tras rowerowych będzie oznakowanych, a na odcinku 800 km wytyczone będą trasy kajakowe na Bugu.

Poprzez remont szpitali, inwestycje w sprzęt medyczny i pojazdy poprawi się dostępność i jakość opieki zdrowotnej dla 6 mln mieszkańców. 12 polsko-ukraińskich i polsko-białoruskich przejść granicznych otrzyma wsparcie programu na modernizację infrastruktury oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pozwalający na zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa.

W sierpniu rozpocznie się ostatni nabór. 5 mln euro będzie przeznaczonych na tzw. mikroprojekty związane z dziedzictwem kulturowym i naturalnym, ukierunkowanych na pielęgnowanie dobrosąsiedzkich stosunków.

– Mam nadzieję, że bardzo dobre wyniki jakie osiągamy w perspektywie 2014-20 spowodują i pokażą Komisji Europejskiej, że tego typu wsparcie jest niezbędne i należy je kontynuować po 2020 roku – zauważył wiceminister Hamryszczak.

Z programu korzystają mieszkańcy czterech polskich województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i wschodniej części woj. mazowieckiego oraz czterech obwodów z Białorusi i sześciu z Ukrainy.W koncercie w Polańczyku wystąpili istniejący od 2000 roku zespół Tołohaje, który inspiracje muzyczne czerpie głównie z tradycji kulturowej Bojków i Łemków oraz zespół Drymba Da Dzyga. Ten ostatni powstał sześć lat później; w swojej twórczości nawiązuje m.in. do pieśni obrzędowych z różnych regionów Ukrainy.

jb belsat.eu PAP

Zobacz też
Komentarze