Getin sprzedaje bank na Białorusi


Getin Holding wraz ze swoją spółką zależną Getin International zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji Białoruskiego Banku Małego Biznesu.

Zawarte porozumienie dotyczy sprzedaży 287 689 akcji o wartości nominalnej 237.000,00 rubli białoruskich każda (równowartość 73,47 zł) stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego białoruskiego banku za cenę ustaloną na poziomie 20,86 euro za jedną akcję (równowartość 88,13 zł). W przeliczeniu na polską walutę wartość transakcji wyniesie więc 25,354 mln zł.

– W przypadku sprzedaży akcji po spełnieniu wyżej wymienionych warunków za cenę 20,86 euro za akcję, uzyskana cena stanowić będzie 106% wartości księgowej banku – informuje Getin.

Getin Holding kupił akcje Białoruskiego Banku Małego Biznesu w październiku ubiegłego roku po cenie 16,92 euro (70,67 zł). Na Białorusi wciąż działać będzie należący również do Leszka Czarneckiego Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku, który na tamtejszym rynku obecny jest już od 10 lat. Jak czytamy w komunikacie, transakcja o której informuje jest dziś Getin jest elementem planu konsolidacji działalności bankowej prowadzonej za naszą wschodnią granicą.

Czytać także>>>>>>>>>>>>Geting Holding przejmuje Białoruski Bank Małego Biznesu

– Transakcja ta zamyka etap konsolidacji działalności bankowej prowadzonej przez emitenta na rynku białoruskim po nabyciu banku, której elementem jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta. W wyniku przeprowadzonej konsolidacji aktywa banku o wartości 16,5 mln euro (równowartość 69,71 mln zł według średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji raportu) zostały przeniesione do należącej do emitenta Zamkniętej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą w Mińsku – konkluduje spółka.

Finalizacja transakcji sprzedaży akcji banku uzależniona jest od uzyskania przez kupujących zezwolenia Narodowego Banku Republiki Białoruś na nabycie akcji i braku odmowy wydania zgody przez właściwy organ antymonopolowy Republiki Białoruś.

KR/Biełsat za bankier.pl
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze