Новые задержания членов Координационного совета


Ператрусы ўдома ў палітыкаў і ў штабе Бабарыкі. Апошняе месца сталася офісам і для прэзідыуму Каардынацыйнай рады. З яго першапачатковага складу з сямі асобаў на гэты момант у Беларусі ды на волі застаецца толькі нобэлеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Але і да яе сёння прыйшлі госці.

«Зранку сёння бясконца званілі мне ў дзверы. Вы ведаеце, іх не відаць было, самае дзіўнае. Таму што калі хтосьці заходзіць, я бачу тут, прафесійныя званкі былі».

Падтрымаць знакамітую пісьменніцу прыйшлі дыпламаты, пісьменнікі ды шараговыя менчукі.

«Яны думаюць, што гэта дэманстрацыя сілы, калі яны затрымліваюць, збіваюць. На маю думку, гэта дэманстрацыя слабасці», – кажа пісьменнік Уладзімір Арлоў.

Жыхары Менску:

«Яны спрабуюць выціснуць людзей з краіны, мы нікуды не збіраемся зʼязджаць. Не разумею, чаго яны хочуць».

«У добрай стабільнай краіне такога не павінна быць, таму я не ведаю, як гэта цяпер усё будзе».

Камітэт дзяржаўнага кантролю прыйшоў правяраць фонд «Краіна замкаў». Арганізацыя займаецца культурніцкай дзейнасцю, у тым ліку ладзіць экскурсіі. А вось яе дырэктар дапамагаў прэсавай службе Каардынацыйнае рады.

«Мяне здзіўляе тое, што вось каронавірус забіў наш турызм амаль што да апошняга часу, мы толькі апошні месяц паціху аджывалі, і тут – праверка. Адназначна ёсць палітычная падаплёка», – кажа Аляксандр Варыкіш, дырэктар фонду «Краіны замкаў».

Таксама сёння затрымалі адвакатаў Іллю Салея і Максіма Знака. Як і Марыю Калеснікаву, яны падазраюцца ў спробе захопы ўлады. Дзе Калеснікава, якую выкралі невядомыя ўчора раніцаю, выявілася толькі сёння – яна ў следчым ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Менску.

«Статус у яе – падазраваная, адчувае яна сябе адносна някепска. Адносна някепска, бо патрапала яе, вядома, апошнімі днямі», – кажа адвакатка Марыі Людміла Казак.

Зранку сёння дадому да Марыі прыйшлі невядомыя. У доме яны прабылі не менш за паўтары гадзіны.

«Стаялі ў масках амбалы, штосьці аддзіралі – магчыма, аддзіралі, бо спрабавалі адамкнуць дзверы. Грукалі-грукалі, я паглядзеў. Запытваю: «У чым справа?» – «Вас гэта не датычыць». Ну, я і зачыніў дзверы і сышоў», – кажа сусед Марыі Аркадзь Шкуран.

У асноўным складзе Каардынацыйнае рады – 70 асобаў, у пашыраным – больш за 4000. Як цяпер рада будзе функцыянаваць, калі на волі ў Беларусі толькі адзін сябра прэзідыуму?

«Пры немагчымасці сабраць кворум прэзідыуму пастанова прымаецца большасцю галасоў праз электроннае галасаванне асноўным складам рады. Таксама ёсць механіка пашырэння асноўнага складу з пашыранага складу. Таму я бачу так: пастанова будзе прымацца асноўным складам шляхам простай большасці галасоў», – кажа выканаўчы сакратар Каардынацыйнай рады Іван Краўцоў.

Другі дзень запар на сталічныя вуліцы выйшлі некалькі соцень асобаў, каб падтрымаць затрыманых напярэдадні сябраў Каардынацыйнай рады.

Наста Кахановіч, «Белсат»

Обыски дома у политиков и в штабе Бабарико – который являлся и офисом президиума Координационного совета. Из семи человек первоначального состава президиума в данный момент в Беларуси и на свободе остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Но и к ней сегодня пришли гости.

«

«Утром сегодня бесконечно звонили мне в дверь. Вы знаете, их не видно было, самое удивительное. Потому что когда кто-то заходит, я вижу, а здесь – профессиональные звонки были.»

Поддержать знаменитую писательницу пришли дипломаты, писатели и рядовые минчане.

«Они думают, что это демонстрация силы, когда они задерживают, избивают. По моему мнению, это демонстрация слабости», – говорит писатель Владимир Орлов.

Жители Минска:

«Они пытаются вытеснить людей из страны, мы никуда не собираемся уезжать. Не понимаю, чего они хотят.»

«В хорошей стабильной стране такого не должно быть, поэтому я не знаю, как это сейчас все будет».

Комитет государственного контроля пришел проверять фонд «Страна замков». Организация занимается культурной деятельностью, включая экскурсии. А вот ее директор помогал пресс-службе Координационного совета.

«Меня удивляет то, что вот коронавирус убил наш туризм почти до последнего времени, мы только последний месяц потихоньку отживали, и тут – проверка. Однозначно есть политическая подоплека», – говорит Александр Варикиш, директор фонда «Страны замков».

Также сегодня задержали адвокатов Илью Салея и Максима Знака. Как и Марию Колесникову, они подозреваются в попытке захвата власти. Где Колесникова, которую похитили неизвестные вчера утром, обнаружилась только сегодня – она в следственном изоляторе на улице Володарского в Минске.

«Статус у нее – подозреваемая, чувствует она себя относительно неплохо. Относительно неплохо, так как попала ее, конечно, в последние дни», – говорит адвокат Марии Людмила Казак.

Утром сегодня домой к Марии пришли неизвестные. В доме они пробыли не менее полутора часов.

«Стояли в масках амбалы, что-то отдирали – возможно, отдирали, потому что пытались отпереть дверь. Стучали-стучали, я посмотрел. Спрашиваю: «В чем дело?» – «Вас это не касается». Ну, я и закрыл дверь и ушел», – говорит сосед Марии Аркадий Шкуран.

В основном составе Координационного совета – 70 человек, в расширенном – более 4000. Как теперь рада будет функционировать, если на свободе в Беларуси только один член президиума?

«При невозможности собрать кворум президиума решение принимается большинством голосов через электронное голосование основным составом рады. Также есть механика расширения основного состава из расширенного состава. Поэтому я вижу так: решение будет приниматься основным составом путем простого большинства голосов», – говорит исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов.

Второй день подряд на столичные улицы вышли несколько сотен человек, чтобы поддержать задержанных накануне членов Координационного совета.

Анастасия Коханович/ОГ, «Белсат»