Konsulat Łotwy w Witebsku będzie wydawać polskie wizy


Kon­su­lat Łotwy w Wi­teb­sku roz­po­czął przyj­mo­wa­nie od miesz­kań­ców Bia­ło­ru­si wnio­sków o wy­da­nie pol­skich wiz – po­in­for­mo­wał wi­ce­kon­sul Łotwy w Wi­teb­sku Janis Ru­pe­iks. Umoż­li­wi­ła to pol­sko-ło­tew­ska umowa pod­pi­sa­na 13 lu­te­go bie­żą­ce­go roku w Rydze.

„Wy­da­je­my pol­skie wizy. Lu­dzie przy­cho­dzą, skła­da­ją do­ku­men­ty i za ty­dzień otrzy­mu­ją wizę. Wy­da­je­my wizy oby­wa­te­lom Bia­ło­ru­si i in­nych państw miesz­ka­ją­cym na te­ry­to­rium ob­wo­du wi­teb­skie­go” – po­wie­dział Ru­pe­iks.

Wnio­ski można skła­dać od po­nie­dział­ku do czwart­ku od godz. 10 do 13.

Wi­ce­kon­sul po­wie­dział, że w po­nie­dzia­łek ko­lej­ka po pol­skie wizy była nie­du­ża. „Dziś jest pierw­szy dzień przyj­mo­wa­nia wnio­sków.(…) Na razie nie wszy­scy wie­dzą o ta­kiej moż­li­wo­ści. Myślę, że z cza­sem bę­dzie dużo wię­cej ludzi” – po­wie­dział.

Kon­sul Sła­wo­mir Zu­bryc­ki po­wie­dział w po­nie­dzia­łek, że w ze­szłym roku trzy dzia­ła­ją­ce na Bia­ło­ru­si pol­skie kon­su­la­ty – w Miń­sku, Brze­ściu i Grod­nie – wy­da­ły Bia­ło­ru­si­nom 350 tys. wiz. Rzecz­nik bia­ło­ru­skie­go MSZ An­drej Sa­wi­nych mówił w ze­szłym roku, że stro­na pol­ska zwra­ca­ła się z proś­bą o zwięk­sze­nie licz­by kon­su­lów, ale Bia­ło­ruś nie uważa, aby było to ce­lo­we.

Pro­blem ko­le­jek po pol­ską wizę zła­go­dzi­ło­by wpro­wa­dze­nie ruchu bez­wi­zo­we­go na te­re­nach przy­gra­nicz­nych. Umowa o małym ruchu gra­nicz­nym zo­sta­ła pod­pi­sa­na przez mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych Pol­ski i Bia­ło­ru­si 12 lu­te­go 2010 roku. Jesz­cze w 2010 roku ra­ty­fi­ko­wa­ły ją obie izby pol­skie­go i bia­ło­ru­skie­go par­la­men­tu, a na­stęp­nie pod­pi­sa­li ją pre­zy­den­ci Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski i Alak­sandr Łu­ka­szen­ka. Do jej wej­ścia w życie po­trzeb­na jest jed­nak wy­mia­na not dy­plo­ma­tycz­nych mię­dzy Pol­ską a Bia­ło­ru­sią. War­sza­wa in­for­mo­wa­ła Mińsk no­ta­mi dy­plo­ma­tycz­ny­mi o wy­peł­nie­niu wszyst­kich pro­ce­dur w spra­wie tej umowy już dwu­krot­nie. Nadal ocze­ku­je jed­nak na notę stro­ny bia­ło­ru­skiej.

jb/Bielsat/pap

Zobacz też
Komentarze