Doku­ment pro­duk­cji Bieł­sat TV w kon­kur­sie 5. Zamoj­skiego Festi­walu Fil­mo­wego „Spo­tka­nia z histo­rią”


Film pt. „Oswald. Miń­skie Miste­rium” w reży­se­rii Wik­tara Aśluka zna­lazł się w gro­nie 15 kan­dy­da­tów i powal­czy o sta­tu­etkę Zamość — Perła Rene­sansu.

Boha­ter filmu — Lee Harvey Oswald prze­szedł do histo­rii wraz z ame­ry­kań­skim pre­zy­den­tem Joh­nem F. Ken­nedy’im. Postać zabójca pre­zy­denta szybko obro­sła mitem, a jego życio­rys pod­czas śledz­twa ana­li­zo­wano dosłow­nie dzień po dniu. Szybko wyszło na jaw, że Oswald w okre­sie naj­więk­szego zaostrze­nia zim­nej wojny wyemi­gro­wał do ZSRR i prze­żył w sto­licy sowiec­kiej Bia­ło­rusi ponad rok. Ślady jego byt­no­ści zostały w Miń­sku do dziś.

Pro­jek­cja fil­mów nomi­no­wa­nych do kon­kursu odbę­dzie się w dniach 17–18 sierp­nia w zamoj­skim Cen­trum Kul­tury Fil­mo­wej „Sty­lowy”, zwy­cięz­ców zaś poznamy 19 sierp­nia na Gali Fina­ło­wej, która odbę­dzie się na Rynku Wiel­kim.

KR/Bieł­sat TV

Tagi: ,
Zobacz też
Komentarze