Zmiany w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom


Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce. „Chodzi o pewne gwarancje zabezpieczeń społecznych dla uchodźców politycznych i ich rodzin. Jest to wymóg europejski” – powiedział premier Donald Tusk.

Zbieg okoliczności spowodował, że akurat prace nad tą ustawą zakończyliśmy w czasie, kiedy generalnie problem uchodźców, odpukać, może stać się nie teoretyczny, tylko praktyczny” – dodał premier.

Zgodnie z projektem osoby ubiegające się o status uchodźcy będą zobowiązane przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego, w tym o swoich przeszłych doświadczeniach. W przedłożeniu określono też warunki, od których uzależnione jest uwzględnienie wniosku o nadanie statusu uchodźcy, jeśli oświadczenia wnioskodawcy nie zostały poparte żadnymi dowodami.

W projekcie znalazła się też regulacja, która pozwoli na uzyskanie prawa pobytu rodzinom osób objętych ochroną międzynarodową, którzy razem z tymi ostatnimi nielegalnie wjechali lub przebywali na terytorium Polski, a którzy nie złożyli wniosku o przyznanie statusu uchodźcy. Posiadający zezwolenie na pobyt czasowy członkowie rodzin osób objętych ochroną międzynarodową mają uzyskać prawo do świadczeń pomocy społecznej i świadczeń zdrowotnych finansowanych przez państwo.

Projekt przewiduje też wprowadzenie procedury umożliwiającej potwierdzenie ukończenia studiów wyższych przez uchodźców i osoby objęte ochroną uzupełniającą, jeśli ci nie dysponują dyplomem. W ramach regulacji dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych osoby, które korzystają z ochrony międzynarodowej, będą traktowane na równi z obywatelami państw UE. Przewidziano też procedury uznawania kwalifikacji w takich zawodach regulowanych jak np. lekarz, weterynarz, aptekarz, architekt i pielęgniarka.

KR/Biełsat za PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze