KALENDARZ POLSKO- BIAŁORUSKI – 222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Konstytucja 3 Maja w oczach niektórych białoruskich i litewskich historyków jest dokumentem kontrowersyjnym. Rzeczpospolita stawała się bowiem państwem unitarnym – Wielkie Księstwo Litewskie praktycznie traciło swoją autonomię, choć król nadal zachowywał tytuł wielkiego księcia.

Pewną odrębność zachował system sądowy WKL i skarb. Posłowie litewscy zachowali prawo do równego przedstawicielstwa w sejmie i jego komisjach. Miejscem obrad sejmu miała być Warszawa, ale posiedzenia raz na trzy lata mogły odbywać się w Grodnie.

20 października 1791 roku uchwalono Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, które konkretyzowało zapisy konstytucji dot. dotyczących stanu unii polsko-litewskiej. Rzeczpospolita odtąd miała być państwem jednolitym nazywanym Rzeczpospolitą Polską. Powołano wspólny zarząd nad wojskiem i skarbem. Komisja Wojskowa Obojga Narodów i Komisja Skarbowa Obojga Narodów miały się składać z równej liczby przedstawicieli Korony i Litwy.

Ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego, w tym Zaręczenie Wzajemne, kładło kres istniejącej od 1569 r. unii realnej między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim

Ujednolicenie państwa miało na celu, według twórców konstytucji, wzmocnienie i uodpornienie na zewnętrzne naciski Rzeczpospolitej.

Jb/Biełsat/Wiki

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze