Беларускіх алімпійцаў апрануць у шэра-чырвоную форму з нацыянальным арнаментам

Фота

27 чэрвеня ў Нацыянальным алімпійскім камітэце прайшла прэзентацыя «параднай» і «спартыўнай» формы, у якой нашыя спартсмены будуць скараць Рыа-дэ-Жанэйра. Калекцыю пад назвай «Беларусь спартыўная. Сіла перамог» распрацавала дызайнер Юлія Латушкіна.

Натхнялася аўтарка традыцыйным беларускім рушніком, нацыянальным арнаментам ды вышыўкай.

 ÍÎÊ ïðåçåíòîâàëè ôîðìó áåëîðóññêèõ îëèìïèéöåâ Ïðåçèäåíòó Áåëàðóñè Àëåêñàíäðó Ëóêàøåíêî ïðåçåíòîâàëè 27 èþíÿ â Íàöèîíàëüíîì îëèìïèéñêîì êîìèòåòå ïàðàäíóþ è ñïîðòèâíóþ ôîðìó äëÿ áåëîðóññêîé ñïîðòèâíîé äåëåãàöèè íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî (Áðàçèëèÿ). Ïðè âûáîðå ïàðàäíîé ýêèïèðîâêè áûëè ðàññìîòðåíû ïðåäëîæåíèÿ áåëîðóññêèõ äèçàéíåðîâ Èâàíà Àéïëàòîâà è Þëèè Ëàòóøêèíîé. Íà ñíèìêàõ: 1. Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îáùàåòñÿ ñ ïðåäñåäàòåëåì êîíöåðíà "Áåëëåãïðîì" Íèêîëàåì Åôèì÷èêîì è áåëîðóññêèìè äèçàéíåðàìè Þëèåé Ëàòóøêèíîé è Èâàíîì Àéïëàòîâûì. 2-7. âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ôîðìû. 8, 9. Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ñ áåëîðóññêèìè ñïîðòñìåíàìè. 10. áåëîðóññêèå ñïîðòñìåíû. Ôîòî Íèêîëàÿ Ïåòðîâà, ÁÅËÒÀ.

 ÍÎÊ ïðåçåíòîâàëè ôîðìó áåëîðóññêèõ îëèìïèéöåâ Ïðåçèäåíòó Áåëàðóñè Àëåêñàíäðó Ëóêàøåíêî ïðåçåíòîâàëè 27 èþíÿ â Íàöèîíàëüíîì îëèìïèéñêîì êîìèòåòå ïàðàäíóþ è ñïîðòèâíóþ ôîðìó äëÿ áåëîðóññêîé ñïîðòèâíîé äåëåãàöèè íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî (Áðàçèëèÿ). Ïðè âûáîðå ïàðàäíîé ýêèïèðîâêè áûëè ðàññìîòðåíû ïðåäëîæåíèÿ áåëîðóññêèõ äèçàéíåðîâ Èâàíà Àéïëàòîâà è Þëèè Ëàòóøêèíîé. Íà ñíèìêàõ: 1. Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îáùàåòñÿ ñ ïðåäñåäàòåëåì êîíöåðíà "Áåëëåãïðîì" Íèêîëàåì Åôèì÷èêîì è áåëîðóññêèìè äèçàéíåðàìè Þëèåé Ëàòóøêèíîé è Èâàíîì Àéïëàòîâûì. 2-7. âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ôîðìû. 8, 9. Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ñ áåëîðóññêèìè ñïîðòñìåíàìè. 10. áåëîðóññêèå ñïîðòñìåíû. Ôîòî Íèêîëàÿ Ïåòðîâà, ÁÅËÒÀ.

Серыя выкананая ў чырвоным, шэрым і белым колерах. Касцюмы пашылі на прадпрыемстве ў Лідзе.

«Галоўным элементам калекцыі з’яўляецца стылізаваны васілёк, які выкарыстоўвалі нашы ткачыхі ў традыцыйных ручніках. Узор з’яўляецца сімвалам ураджайнасці, дабрабыту сілы і чысціні, што з дакладнасцю адлюстроўвае нацыянальны характар беларусаў », – паведаміла прэс-служба Нацыянальнага алімпійскага камітэту.

Форму змогуць купіць і звычайныя беларусы. Аляксандр Лукашэнка, які прысутнічаў на прэзентацыі, загадаў выпусціць яе ў вольны продаж.

ДР belsat.eu

Глядзі таксама
Каментары