Na Białorusi będą produkowane samochody Peugeot i Citroen


Na Bia­ło­ru­si zo­sta­nie uru­cho­mio­na pro­duk­cja sa­mo­cho­dów Peu­ge­ot i Ci­tro­en. Prze­wi­du­je to umowa li­cen­cyj­na, pod­pi­sa­na w Pa­ry­żu w obec­no­ści wi­ce­pre­mie­ra Bia­ło­ru­si Pio­tra Pra­ka­po­wi­cza – po­in­for­mo­wa­ła we wto­rek prasa bia­ło­ru­ska.

Uru­cho­mie­nie pro­duk­cji na Bia­ło­ru­si za­pla­no­wa­no na li­sto­pad 2014 r. – po­da­ło biuro pra­so­we dy­rek­cji Peu­ge­ot Ci­tro­en na Rosję i inne kraje Wspól­no­ty Nie­pod­le­głych Państw. Sa­mo­cho­dy będą wy­twa­rza­ne w za­kła­dach Ju­ni­son pod Miń­skiem.

Prze­wi­du­je się mon­taż 2500 sa­mo­cho­dów rocz­nie, prze­zna­czo­nych na rynek Bia­ło­ru­si. Ma­szy­ny będą sprze­da­wa­ne po­przez cen­tra di­ler­skie Peu­ge­ot i Ci­tro­ena na Bia­ło­ru­si, na­le­żą­ce do ofi­cjal­ne­go im­por­te­ra tych marek, hol­din­gu PS Awto Hrupp.

Na te­re­nie Bia­ło­ru­si będą pro­du­ko­wa­ne 4 mo­de­le Peu­ge­ot: sedan 301, sedan 508, cros­so­ver 3008 oraz kom­bi­va­ny Part­ner, a także dwa mo­de­le Ci­tro­ena: sedan C-Ely­see i van Ber­lin­go.

Pod ko­niec wrze­śnia po­in­for­mo­wa­no, że ame­ry­kań­ski kon­cern Ge­ne­ral Mo­tors otwo­rzy w Bia­ło­ru­si za­kła­dy mon­ta­żu sa­mo­cho­dów mo­gą­ce pro­du­ko­wać 20-25 tys. po­jaz­dów rocz­nie.

W Bia­ło­ru­si pra­cu­je już bia­ło­ru­sko-chiń­ska spół­ka pro­du­ku­ją­ca sa­mo­cho­dy oso­bo­we Geely. Pod Miń­skiem dzia­ła­ją też za­kła­dy mon­ta­żo­we mi­kro­bu­sów Sa­mand irań­skiej firmy Iran Kho­dro.

Jb/Biełsat/pap

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze