Białorusini nie chcą jednoczyć się z Rosją


Więk­szość Bia­ło­ru­si­nów by­ła­by prze­ciw­nych zjed­no­cze­niu ich kraju z Rosją, przy czym od­se­tek prze­ciw­ni­ków i zwo­len­ni­ków wstą­pie­nia do UE roz­kła­da się nie­mal po równo – wy­ni­ka z naj­now­sze­go son­da­żu nie­za­leż­ne­go ośrod­ka NI­SE­PI.

Do Rosji – nie

Gdyby re­fe­ren­dum w spra­wie zjed­no­cze­nia z Rosją od­by­ło się dzi­siaj, za zjed­no­cze­niem opo­wie­dzia­ło­by się 23,9 proc. re­spon­den­tów, a prze­ciw­ko by­ło­by 51,4 proc. Ozna­cza to, że licz­ba prze­ciw­ni­ków zjed­no­cze­nia nieco wzro­sła od wrze­śnia, kiedy to wy­no­si­ła 46,9 proc.

Do UE może

Jed­no­cze­śnie w ana­lo­gicz­nym re­fe­ren­dum na temat przy­stą­pie­nia do Unii Eu­ro­pej­skiej pra­wie tyle samo osób opo­wie­dzia­ło­by się za człon­ko­stwem (35,9 proc.) co prze­ciw (34,6 proc.). Wię­cej an­kie­to­wa­nych zgo­dzi­ło się jed­nak z opi­nią, że Bia­ło­ruś „po­win­na zmie­nić swą po­li­ty­kę i zbli­żać się rów­nież do UE” (44,5 proc.), niż było prze­ciw­ne­go zda­nia (21,7 proc.).

Łukaszenka traci poparcie

Po raz pierw­szy od grud­nia 2011 r. od­se­tek tych, któ­rzy uwa­ża­ją, że po odej­ściu pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki ze sta­no­wi­ska pre­zy­den­ta po­pra­wi się życie w kraju (25,2 proc.), prze­wyż­szył od­se­tek osób prze­ciw­ne­go zda­nia (21,5 proc.).

Wię­cej jest także tych, któ­rzy nie ufają pre­zy­den­to­wi (47,5 proc.), niż tych, któ­rzy mu ufają (37,7 proc.). Spa­dła rów­nież go­to­wość do od­da­nia głosu na Łu­ka­szen­kę – do 34,8 proc. z 42,6 proc. we wrze­śniu.

Według danych instytutu spada róniez poparcie większości opozycyjnych polityków. Jedynym wyjątkiem jest lider ruchu „Mów prawdę” Błądzimie Nkaljeu, który w porównaniu do września zwiększył swoje poparcie z 5,2 do 7,1 proc.

Sytuacja materialna się pogarsza

NI­SE­PI zba­da­ło po­nad­to opi­nię Bia­ło­ru­si­nów na temat ich sy­tu­acji ma­te­rial­nej. Oka­za­ło się, że jest wię­cej re­spon­den­tów oce­nia­ją­cych, że się ona po­gor­szy­ła (28,4 proc.), niż tych, któ­rzy sądzą, że się po­pra­wi­ła (12,6 proc.). Zwięk­szył się także od­se­tek osób uwa­ża­ją­cych, że go­spo­dar­ka kraju znaj­du­je się w kry­zy­sie – o 10 pkt proc., do 68,6 proc.

Son­daż prze­pro­wa­dzo­no w grud­niu na pró­bie 1 502 osób. Mar­gi­nes błędu nie prze­kra­cza 3 proc.

Nie­za­leż­ny por­tal udf.​by pod­kre­śla jed­nak, że son­daż prze­pro­wa­dzo­no jesz­cze przed otrzy­ma­niem przez Bia­ło­ruś od Rosji kre­dy­tu wy­so­ko­ści 2 mld dol. oraz pod­pi­sa­niem umowy o do­sta­wach gazu na 2014 r. – Bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że za­ła­taw­szy za ich po­mo­cą dziu­rę w bu­dże­cie, bia­ło­ru­skim wła­dzom uda się na jakiś czas znów usta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację – oce­nia por­tal.

Za­re­je­stro­wa­ny w Wil­nie ośro­dek NI­SE­PI jest naj­bar­dziej zna­nym nie­za­leż­nym in­sty­tu­tem ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na Bia­ło­ru­si.

JB/Biełsat za PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze