MSW obiecuje więcej ułatwień dla cudzoziemców mieszkających w Polsce


Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia – to niektóre ze zmian, przygotowanych przez MSW dla cudzoziemców w nowej ustawie.

Ma być łatwiej

We wtorek (18 czerwca br.) Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o cudzoziemcach. Dzięki niemu cudzoziemcy będą mogli łatwiej i szybciej uzyskiwać zezwolenia pobytowe w Polsce. Nowa ustawa o cudzoziemcach zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt.

W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.

Elastyczniejsze podejście do pobytu studentów z państw trzecich

Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy. Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 2 lat, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Obecnie wojewoda nie może przyznać studentowi kolejnego zezwolenia na pobyt, jeśli nie zaliczył on roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny semestr lub rok. Nowe rozwiązanie pozwoli wojewodzie na elastyczniejsze podejście do pobytu studentów z państw trzecich w Polsce.

Jednolite zezwolenie na pobyt oraz pracę

Nowością, ujętą w projekcie ustawy, jest przyznanie jednego zezwolenia – zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt.

Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce. W projekcie nowej ustawy wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Zaproponowano, aby wystarczające było tylko wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

Dobra znajomość języka polskiego w niektórych przypadkach będzie obowiązkowa

Przewidziano wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony. Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej będzie musiał wykazać się znajomością języka polskiego, która zostanie potwierdzona urzędowo lub świadectwem ukończenia odpowiedniej szkoły.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze