KALENDARZ POLSKO-BIAŁORUSKI: II rozbiór Rzeczpospolitej


23 stycznia 1793 roku doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II. Rozbiór poprzedziła klęska wojny polsko-rosyjskiej z 1792 r. i przystąpienie króla Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej. Po podpisaniu traktatu armia rosyjska wkroczyła na wschodnie terytoria Rzeczpospolitej a wojska pruskie do Wielkopolski.

22 lipca deputacja sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²). 19 sierpnia traktat ten ratyfikował poseł rosyjski Jakob Sievers.

W skład Imperium Rosyjskiego weszło wtedy większość ziem dzisiejszej Białorusi z Mińskiem, Słuckiem, Połockiem i Witebskiem.

Jb/Biełsat/wiki

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze